courses

Pravidla soutěže o KURZ PRAHA CODING SCHOOL ZA POLOVINU DLE SVÉ VOLBY

Do vánoční soutěže o kurz za polovinu se může zapojit jakákoliv fyzická osoba

(dále jako „Pravidla“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pořadatelem soutěže je PRAHA CODING SCHOOL, Rybná 716/24, 110 00 Staré Město, Praha, IČO 14143801 (dále jako „pořadatel“). Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@prahacoding.cz, +420 607 898 327.

Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o 50% SLEVU NA KURZ PRAHA CODING SCHOOL DLE SVÉ VOLBY, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram / Linkedin a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Facebook / Instagram / Linkedin vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram / Linkedin;
 • dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram /Linkedin po celou dobu trvání soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které:

 • se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:

 • Napište pod příspěvek se zadáním soutěže komentář v podobě originální básně, proč byste měli slevu na kurz od Praha Coding School vyhrát právě vy. Do básně zároveň zahrňte jakoukoliv informaci, která souvisí s Praha Coding School a uveďte v ní také, o který kurz máte zájem.
 • Počet vašich odpovědí je omezený na jednu. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 31. 12. 2023 do 00:00 hod.
 • Výherce pořadatel vyhlásí 5. 1. kolem 15:00 hod. v příspěvku a v komentáři pod příspěvkem na facebookovém / instagramovém /linkedin profilu pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla,

nebo

 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

Soutěž má 1 hlavního výherce

Výherce soutěže bude vybrán porotou na základě originality zpracování (není potřeba básnické střevo, důležitý je obsah sdělení). Výběr výherce je na uvážení pořadatele. Každý účastník navíc získá slevu 15 % na libovolný kurz. Musí ale splnit Podmínky soutěže. 

Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:

 • napíše mu do zprávy na Facebooku / Instagramu / Linkedinu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry.
 • Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce
 • NEBO výhru si ponechá pořadatel.
 • Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr
 • výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.
 • Předmětem slevy je 50% sleva na kurz, pro každého účastníka (za splnění podmínek) sleva  15 %. Uplatnitelnost je ale vymezena do 30. 4. 2024.

Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram / Linkedin, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo(u výherců) pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): Tereza Trčálková, e-mail: trcalkova.prahacoding@gmail.com

V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

 • zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.prahacoding.cz v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích,
 • zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly.

 

Registration
NECHÁM SI PORADIT